Organizata e shoqërisë civile HORIZONTI I RI, në bashkëpunim me Zyrën për parandalimin e narkomanisë në komunën e Ulqinit, në periudhën tetor-dhjetorë të vitit 2015, ka realizuar një hulumtim kualitativ, me qëllim që të analizojë nivelin e njohurive dhe të informimit të adoleshenteve në Ulqin për aspekte të ndryshme në lidhje me problemin e narkomanisë.

Rezultatet e hulumtimit

DOWNLOAD