Përgatitja adekuate e të rinjve për jetën profesionale është parakusht i domosdoshëm për punësim dhe angazhim efikas në të ardhmen. Punëdhënësit në kohët moderne presin që sistemi formal arsimor të krijojë një fuqi punëtore që komunikon dhe bashkëpunon me të tjerët, që zbaton shpejt dhe me efikasitet njohuritë dhe aftësitë në situata të reja, që merr vendime të përgjegjshme dhe zgjidh në mënyrë të përshtatshme problemet në kompani.

OJQ Horizonti i Ri po zhvillon një program të veçantë trajnimi për gjimnazistët e Ulqinit – kurse komplementare në fushën e menaxhimit të biznesit dhe shkrimit të projekteve.
Trajnimi për menaxhim të biznesit synon t’i ndihmojë pjesëmarrësit e projektit të përfitojnë aftësitë e nevojshme që ata të bëjnë dallimin si menaxherë të rinj. Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit do të përfitojnë njohuri në fushën e menaxhimit të biznesit në mënyrë që ata të përgatiten për tregun e punës. Programi i trajnimit ka dy sesione gjatë të cilave pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të ndajnë përvojat e tyre përmes diskutimeve dhe aktiviteteve të ndryshme që kanë për qëllim:
–  Njohjen e pjesëmarrëseve me aftësitë e menaxhimit të biznesit dhe rëndësinë e tyre për zhvillimin e këtyre aftësive
– Kuptimin e rolit të menaxherëve në suksesin e kompanisë
−Mësimin e teknikave kreative dhe efikase të menaxhimit të kompanisë
−Zhvillimin e pikëpamjeve kreative dhe të mësojnë se të gjitha problemet kanë një zgjidhje
– Rëndësinë e komunikimit, të menduarit kritik dhe kreativitetit dhe se si këto shkathtësi mund të bëjnë një ndryshim.

Ilustrimi 2 - obuka

Në kuadër të kurseve komplementare u publikua dhe ky manual:
MANUAL – Jetmir Muja

Trajnimi për shkrimin e projekteve realizohet me qëllim të orientimit dhe qasjes më të lehtë të pjesëmarrësve në procesin e shkrimit të projektit dhe menaxhimit të projektit duke kuptuar rëndësinë dhe rëndësinë e tyre për arritjen e qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara.

Qëllimet e këtij moduli trajnues janë:
– Njohja me procesin e  shkrimit dhe menaxhimit të projekteve
– Pjesëmarrësit të kuptojnë rëndësinë e projekteve të mirërealizuar për suksesin e biznesit
−Të kuptojnë rëndësinë e menaxhimit të riskut gjatë ciklit të projektit
– Të jenë në gjendje të shkruajnë propozime projektesh të mira si dhe të raportojnë siç duhet zbatimin e tyre

Kurset komplementare zhvillohen në kuadër të projektit ndërkufitar “Rrugët e Zhvillimit të Karrierës: Përgatitja e të rinjve nga Shqipëria dhe Mali i Zi për mundësitë e zhvillimit të karrierës në sektorin e turizmit”.

Projekti realizohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian: Programi IPA II për Bashkëpunim Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020, i cili zbatohet nga World Vision Albania në partneritet me OJQ Horizonti i Ri, si dhe shkollat e mesme “Vëllazërim Bashkim” nga Ulqini dhe “Hamdi Bushati” nga Shkodra. Projekti bashkëfinancohet nga Ministria e Administratës Publike, Shoqërisë Digjitale dhe Medias. Përmbajtja e këtij teksti është përgjegjësi e vetme e autorit dhe nuk pasqyron detyrimisht pikëpamjet e donatorëve.

LOGO EU - CBC - MJU

LOGO_PARTNERS_CBC