Ky udhëzues turistik publikohet në kuadër të projektit “Rrugët për zhvillimin e karrierës: Përgatitja e të rinjve në Shqipëri dhe Mal të Zi për mundësitë e karrierës në sektorin e turizmit” i cili realizohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian – Programi IPA II për Bashkëpunim Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020.
Materiali u përgatit nga nxënësit dhe mësimdhënësit e Shkollës së Mesme të Kombinuar “Vëllazërim Bashkim” Ulqin.
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e OJQ Horizonti i Ri dhe nuk pasqyron detyrimisht pikëpamjet e
Bashkimit Evropian.
mockup SQ web