Služba Skupštine opštine Ulcinj uputila je poziv lokalnim nevladinim organizacijama da dostave predloge za donošenje Programa rada Skupštine za 2017. godinu.


CRNA GORA
MALI I ZI SKUPŠTINA OPŠTINE ULCINJ
KUVENDI I KOMUNËS SË ULQINIT
Br./Nr. 02-21/17
Ulcinj/Ulqin, 24.01.2017. god.

NVO Novi Horizont i Grupa Nevladinih Organizacija u Ulcinju
Koordinatoru Nazif Velić Ulcinj??

Predmet: Zahtjev za dostavljanje predloga za donošenje Programa rada Skupštine za 2017. godinu.

U toku su aktivnosti oko donošenja Programa rada Skupštine Opštine za 2017. god.. kao obaveza iz člana 158 i 159 Poslovnika o radu Skupštine.
Molimo Vas da u što kraćem roku, dostavite Službi Skupštine vaše predloge za donošenje opštih akata, informacija, izvještaja ili pojedinačnih pravnih akata da bi ova Služba uvrstila u Predlog programa.
Napominjemo da Skupština treba da usvoji Program rada na Prvoj sjednici proljećnjeg zasjedanja.

S poštovanjem,

SEKRETAR
Pranvera Sulić

POZIV SKUPŠTINEShodno zahtjevu koji je Služba Skupštine opštine Ulcinj uputila lokalnim nevladinim organizacijama za dostavljanje predloga za donošenje Programa rada za 2017. godinu, grupa lokalnih NVO je razmatrala ovaj zahtjev i sastavila sledeću listu predloga za Program rada Lokalnog parlamenta za ovu godinu:

  • Formirati SAVJET ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE;
  • Donositi Odluku o učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova;
  • Formirati Savjet za saradnju lokalne samouprave sa NVO;
  • Usvojiti Lokalni plan borbe protiv bolesti zavisnosti (nalazi se u formi Nacrta kod nadležnog sekretarijata);
  • Obezbijediti kontinuirani monitoring i evaluaciju projekata finansiranih sredstvima Budžeta SO Ulcinj donošenjem posebnog Monitoring Plana, sa jasnom podjelom zadataka članova Komisije;
  • Objaviti na opštinskom web-sajtu imena članova organa upravljanja, nadzornih odbora i organa rukovođenja u javnim preduzećima/službama čiji je osnivač opština Ulcinj
  • Na opštinakom web-sajtu redovno objaviti sva akta koje Skupština opštine donosi;
  • Na internet stranici Opštine, objaviti najave za sjednice Skupštine opštine, planirani dnevni red, materijal za sjednice kao i zapisnike sa održanih sjednica;
  • Organizovati najmanje jedan radni sastanak Predsjendika Skupštine, predsjednika klubova odbornika i predstavnika nevladinih organizacija u cilju unapređenja dalje saradnje, u skladu sa čl. 179 Statuta opštine.

U cilju kreiranja što efikasnijih lokalnih javnih politika i promocije principa dobrog lokalnog upravljanja kao i dobre saradnje sa civilnim sektorom, lokalne NVO ovom prilikom nude svoj angažman i ekspertizu.


DNEVNI RED SJEDNICE LOKALNOG PARLAMENTA (01/03/2017)

Na osnovu Statuta opštine Ulcinj (čl. 177) i Poslovnika Skupštine (čl. 161),  predstavnici 4 lokalnih NVO su se prijavili za korišćenje instituta “slobodna stolica”:
1. Dželal Hodžić – NVO “ZELENI KORAK”, za tačku 8 dnevnog reda: Prijedlog Odluke o donošenju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Ulcinj za period 2016-2020. godine;
2. Zenepa Lika – NVO “DRUSTVO DR JACOBY”, za tačku 15. dnevnog reda: Prijedlog Odluke o javnim priznanjima i nagradama opštine Ulcinj;
3. Xhemal Peroviq – Asocijacija MOGUL, za tačku 24 dnevnog reda: Odluka o pokretanju postupka izmjene Statuta opštine Ulcinj;
4. Nazif Veliq – NVO “Novi Horizont”, za tačku 25 dnevnog reda: Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Ulcinj

Invalid Displayed Gallery

Nakon 3 dana učešća u radu Lokalnog Parlamenta, predstavnici civilnog sektora veoma uspješno su iskoristili institut „slobodna stolica“.
Izborili smo da se u Program rada Skupstine Opstine Ulcinj za 2017. godinu uvrste 4 tačke koje su NVO predložile:
1. Formirati SAVJET ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE;
2. Donositi Odluku o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova;
3. Formirati Savjet za saradnju lokalne samouprave sa NVO;
4. Usvojiti LPA za prevenciju bolesti zavisnosti.

Uspjeli smo i da izborimo mjesto predsavnika lokalnih NVO u radnu grupu za izmjene Statuta opštine Ulcinj, koja će ubrzo početi da radi.

Ulcinjske NVO od 2012. godine kada je donesen novi Poslovnik Skupštine opštine, redovno se prijavljuju za korišćenje instituta “slobodna stolica” i time značajno doprinose razvoju lokalnog parlamentarizma, promociji vrijednosti civilnog društva i ukupnom razvoju lokalne zajednice.