U cilju borbe protiv korupcije kroz osnaživanje kapaciteta medija na albanskom jeziku i građanskih aktivista, NVO Novi Horizont sprovodi novi projekat pod nazivom ,,Prevencija korupcije i promovisanje građanskog učešća.“

Projekat se fokusira na ohrabrivanje medija koji izvještavaju na albanskom jeziku i aktivista civilnog društva, da se uključe u istraživanje i prijavljivanje korupcije, da promovišu i nadgledaju sprovođenje principa Reforme javne uprave (RJU), te da rade na edukaciji javnosti na temu antikorupcije i dobrog upravljanja.

U okviru ovog projekta sprovešće se trening program za predstavnike medija i nevladinog sektora, koji će se baviti pitanjima građanskog novinarstva, odgovornosti i transparentnosti, slobode izražavanja i slobode medija, slobodnog pristupa informacijama i drugih važnih principa dobrog upravljanja.

Nakon ove aktivnosti, biće sprovedena posebna informaciona kampanja, koja će imati za cilj promociju većeg učešća građana u procesu donošenja odluka, mehanizama za borbu protiv korpucije i proaktivnu transparentnost kao standard dobre javne uprave.
Radi što učinkovitijeg informisanja javnosti o praktičnim načinima korišćenja prava u oblasti slobodnog pristupa informacijama, tokom trajanja ovog projekta, biće objavljen informativni vodič pod nazivom ,,Građanski orijentisana javna uprava“ kao poseban dodatak uz novine ,,Koha Javore“.

NVO Novi Horizont će u okviru ovog projekta pokrenuti poseban servis podrške za sve civilne i omladinske aktiviste, neformalne grupe građana, mladih novinara i ostale zainteresovane aktere koji imaju za cilj promociju transparentnosti i odgovornosti. Ovaj servis će im pomoći kako da što efektivnije koriste mehanizme koje nudi Zakon o slobodnom pristupu informacijama, ali i kako da reaguju u slučaju da njihovi zahtjevi ostanu bez odgovora.

Projekat podržava Stejt DepartmentBiro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) u sklopu programa Criminal Justice Civil Society Program (CJCSP).