Ovim putem obavještavamo javnost da je NVO „Novi Horizont“ raspisala javni poziv (CFCU/MNE/164/15) za prikupljanje ponuda za hotelske usluge (smještaj, hrana, korišćenje konferencijske sale).
Poziv je raspisan u sklopu prekograničnog projekta “Pathways to Career Development (PCD): Preparing Albanian and Montenegrin Youth for Career Opportunities in the Tourism Sector”, koji finansira Evropska unija (Cross-border Coperation Program Montenegro-Albanija 2014-2020).

Ovaj poziv predviđa nabavku hotelskih usluga za potrebe realizacije projektnih aktivnosti, u periodu jun 2021. – septembar 2022. godine.
U prilogu možete naći poseban obrazac na kojem možete da date svoju ponudu za ovaj poziv.

Vrijeme i mjesto podnošenja ponude:
Ponuda se dostavlja na e-mail: nvohorizonti@t-com.me, do dana 14.06.2021. god. do 17:00 časova, sa naznakom „Ponuda za hotelske usluge: CFCU/MNE/164/15“.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka, ili nepotpune ponude neće se razmatrati.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena.
Kao relevantna ponuda uzimaće se ukupna ponuđena cijena bez PDV-a.

Molimo vas da svoju ponudu dostavite u PDF formatu (sa popunjenim nazivom vaše kompanije i bankovnim podacima na kraju tabele) do navedenog roka.

FINANSIJSKA PONUDA


Ju njoftojmë se OJQ Horizonti i Ri ka shpallur thirrje publike (CFCU/MNE/164/15) për mbledhjen e ofertave për shërbime hoteliere (akomodim, ushqim dhe sallë për konferenca).
Thirrja është shpallur në kuadër të projektit ndërkufitar “Përgatitja e të rinjve në Shqipëri dhe Mal të Zi për mundësi karriere në sektorin e turizmit”, të cilin e financon Bashkimi Evropian(Cross-border Coperation Program Montenegro-Albanija 2014-2020).

Kjo thirrje parashikon prokurimin e shërbimeve hoteliere për nevojat e realizimit të aktiviteteve të projektit, në periudhën qershor 2021 – shtator 2022.
Më lart mund të gjeni një formë të veçantë ku mund të paraqisni ofertën tuaj për këtë thirrje publike.

Koha dhe vendi i dorëzimit të ofertës:
Ofertat duhet të dërgohen në e-mail: nvohorizonti@t-com.me, deri më 14.06.2021 deri në orën 17:00, me shënimin „Ofertë për shërbime hoteliere: CFCU/MNE/164/15“.
Ofertat e paraqitura pas afatit të caktuar ose ofertat jo të plota nuk do të merren parasysh.

Kriteri për përzgjedhjen e ofertës më të favorshme është çmimi më i ulët i ofruar.
Çmimi total i ofruar pa TVSH do të merret si ofertë relevante.

 Ju lutemi paraqisni ofertën tuaj financiare në formatin PDF brenda afatit të caktuar (të plotësuar me emrin e plotë të biznesit tuaj dhe detajet e bankës në fund të tabelës).


* Ovaj projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020 kojim upravlja Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore (CFCU). Projekat sprovodi organizacija World Vision Albania u partnerstvu sa NVO „Novi Horizont“ (Ulcinj), kao i srednjim školama “Bratstvo-jedinstvo” iz Ulcinja i “Hamdi Bushati” iz Skadra.

LOGO EU - CBC