Na osnovu člana 5. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama objavljene u („Sl. list CG”, br. 37/2014),

 

OPŠTINA ULCINJ

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2016.GODINU

 

 1. Pravo učešća na konkurs imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori, a imaju sjedište u Opštini Ulcinj.
 2. Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama planirana budžetom Opštine Ulcinj, čija će se realizacija u potpunosti izvršiti na teritoriji Opštine Ulcinj. Sredstva namijenjena Budžetom Opštine raspodjeljuju se za podršku projekatima nevladinih organizacija koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se, naročito:
 • obezbjeđuje raznovrsnost, viši nivo i kvalitet usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite, brige o mladima i drugih oblika zaštite;
 • doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine;
 • doprinosi razvoju lokalne demokratije;
 • unaprijeđivanju rada organa lokalne uprave, ostvarivanju principa transparentnosti i odgovornosti u radu organa;
 • podstiče ekonomski razvoj opštine,
 • doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.
 1. Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava nevladnim organizacijama Opštine Ulcinj.
 2. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.
 3. Nevladina organizacija podnosi prijavu na konkurs na propisanom obrascu prijave i aplikacione forme projekta koje se mogu dobiti na web stranici Opštine Ulcinj (www.opstinaulcinj.com).
 4. Prijava se podnosi Komisiji i predaje u pisarnici Opštine.
  Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti, se prilaže:
 • dokaz da je nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini Ulcinj;
 • projekat sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava;
 • garanciju (izjavu) ovlašcenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da od drugog donatora nije dobila sredstva u ukpnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje.
 • izjavu da li je nevladina organizacija kandovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u predhodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine
 • tri štampanih i jednu elektronsku verziju projekta na CD-u.
 1. Nevladina organizacija koja je za realizaciju projekta koristila budžetska sredstva po konkursu u predhodnoj godini (ili u zadnjoj godini u kojoj je dobila sredstva), dužna je da prilaže i izvještaj o realizaciji projekta sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja uključujući i finansijski izvještaj sačinjen u skladu sa propisima. Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi gore navedeni izvještaj, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.
 2. Prijave na konkurs sa projektom i pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti neposredno u Gradjanski biro, sa naznakom “KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO 2016”.
 3. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Opštine Ulcinj zaključno sa 27.10.2016. godine. Komisija je dužna da donese Odluku o raspodjeli sredstava u roku od 30 dana od dana isteka konkursa. Odluka o raspodjeli sredstava dostavlja se učesnicima konkursa, objavljuje na web-sajtu Opštine, preko lokalnog javnog emitera, i na drugi pogodan način.
 1. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.

OPŠTINA ULCINJ
Predsjednica Komisije
Hadixha Gjoni

Formulari za prijavu:

Formular za podnošenje prijedloga projekta 2016

Obrazac za prijavu 2016


REZULTATI KONKURSA 2016