Novi Horizont je partner na projektu “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” koji realiizuje Institut alternativa zajedno sa ostalim partnerima: Centrom za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, Bonumom iz Pljevalja i Naturom iz Kolašina, uz finansijsku podršku Evropse unije (EU).

Glavni cilj projekta je nezavisni monitoring reforme javne uprave od strane organizacija civilnog društva i dijalog sa ključnim donosiocima odluka. Paralelno sa tim radiće se i na osnaživanju OCD, uključujući i medije, sa ciljem većeg uključivanja u reformu javne uprave.

U okviru projekta formiran je i mreža  “Naša uprava”. Cilj Mreže je intenziviranje saradnje u oblasti dobrog upravljanja i efikasnijeg pružanja javnih usluga između njenih osnivača, razmjena iskustava i uzajamno jačanje kapaciteta njenih članica.