Ju personalisht, sa jeni i interesuar për punën dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore në Komunën e Ulqinit?
Pavarësisht sa jeni i interesuar, në çfarë mase jeni i informuar për aktivitetet (me interes publik) që ndërmerr Komuna e Ulqinit?
A jeni i informuar që Qeverisja Vendore organizon diskutime publike para miratimit të planeve dhe vendimeve të ndryshme që kanë të bëjnë me komunën tonë?
A jeni konsultuar ndonjëherë në fazën e hartimit të ndonjë vendimi/plani lokal?
Si i paraqitni/artikuloni nevojat tuaja te organet e Administratës Vendore?
A jeni përpjekur (ju personalisht ose në grup me qytetarë të tjerë) të ndërmerrni një iniciativë për zgjidhjen e ndonjë problemi në vendbanimin/lagjen tuaj, në vitet e fundit?

A jeni ftuar ndonjëherë (ju personalisht) apo keni parë ndonjë thirrje publike nga Komuna, që qytetarët të marrin pjesë me propozimet dhe komentet e tyre në planifikimin ose marrjen e një vendimi?

A keni pasur ndonjë rast që problemet aktuale t’ia paraqisni Kryetarit të Komunës?

Për cilat çështje do të dëshironit që Pushteti Vendor t’ju konsultonte – të merrte mendimin tuaj? (…..)
1.  Infrastruktura (rrugët, trotuaret, rregullimi i qytetit);
2.  Problemet komunale (vendparkimet, komunikacioni, tregu, plehrat, zhurma akustike);
3.  Ujësjellësi, kanalizimi, mbrojtja e ambient;
4.  Problemet e të rinjve;
5.  Jeta kulturore e qytetit;
6.  Avancimi i bujqësisë (zhvillimi rural);
A e dini se qytetarët e Komunës sonë mund të marrin pjesë drejtpërdrejt në procesin e vendimmarrjes së Vetëqeverisjes Lokale?
Në përgjithësi, sa besoni në punën e këshilltarëve të përbërjes aktuale të Kuvendit të Komunës?
Si e vlerësoni punën e kryetarit të Komunës?

Mbështetur NGA :