Ky projekt paraqet vazhdimësinë e aktiviteteve dhe përpjekjeve të HORIZONTIT të RI, të cilët kanë për qëllim promovimin e konceptit të qeverisjes së mirë si dhe sensibilizimin e qytetarëve për pjesëmarrje në proceset vendimmarrëse, në komunën e Ulqinit. Synime të veçanta të projektit janë: kthimi i besimit të qytatarëve në institucionet e vetëqeverisjes lokale dhe informimi e fuqizimi i qytetarëve për pjesëmarrje aktive në zgjidhjen e problemeve në komunitetin lokal.

Projekti mbështetet nga fonadacion
B|T|D  The Balkan Trust for Democracy

Në kuadër të këtij projekti HORIZONTI i RI anketoi opinion lokal publik për nivelin e pjesëmarrjes qytetare në realizimin e vetëqeverisjes lokale.

Rezultatet e anketës mund t’i merrni këtu