Finansiranje projekata i programa NVO iz budžeta Opštine Ulcinj jedan je od oblika saradnje između lokalne samouprave i organizacija civilnog društva. Ovaj oblik saradnje praktično znači da Opština Ulcinj iz svog budžeta finansira realizaciju projekata koji su prioritet u programima, planovima i strategijama koje je usvojila.

Finansiranje projekata NVO u Crnoj Gori regulisano je Zakonom o nevladinim organizacijama, zatim Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o manjinskim pravima i slobodama. Na lokalnom nivou situacija je malo drugačija. Kada lokalna samouprava odluči podržati projekte i programe nevladinih organizacija i ovo pitanje reguliše posebnom odlukom, onda je ona dužna sprovesti tu odluku.

Opština Ulcinj nije raspisala javni konkurs za finansiranje projekata lokalnih nevladinih organizacija za 2018., 2019. i 2020. godinu. Međutim, ova činjenica ne znači da Opština u ovom periodu iz svog budžeta nije izdvajala sredstva za nevladine organizacije. Tako je, bez javne procedure propisane aktom koji uređuje ovo pitanje, odlukom gradonačelnika, za ove tri godine dodijeljeno preko 22.000 evra za lokalne nevladine organizacije.

U ovom slučaju treba istaći činjenicu da aktuelna vlast u opštini Ulcinj, u ovom mandatu, nije raspisala nijedan javni konkurs za nevladine organizacije.

Važan preduslov da se projekti NVO-a finansiraju iz opštinskog budžeta, sredstvima poreskih obveznika, jesu da budu u opštem javnom interesu i da budu direktno povezani sa lokalnim politikama (odlukama, planovima, programima i strategijama Opštine). U tom kontekstu, nevladine organizacije u Ulcinju sada su prepoznate ne samo na lokalnom nivou, već i šire, kao subjekti koji daju vrijedan doprinos u sprovođenju javnih politika i pružaju važne usluge građanima i cijeloj zajednici.

Radi šire javnosti, željimo naglasiti da organizacije civilnog društva nijesu glasne samo u traženju finansijskih sredstava. Takođe su vrlo aktivne u izradi i sprovođenju javnih politika. Već nekoliko godina ponavljaju se naši zahtjevi za formiranje Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, za formiranje Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama; za donošenje Odluke o učešću građana u vršenju javnih poslova i dr.

Dakle, finansiranje NVO-a iz opštinskog budžeta treba da predstavlja sprovođenje politika i javnih usluga lokalne uprave. Prema tome, ako se takvo finansiranje dobro razumije i organizuje od strane opštinske administracije, to onda ne znači trošak, već zapravo ulaganje u razvoj naše zajednice u raznim oblastima.

Sa zadnjeg sastanka Neformalne mreže lokalnih NVO – Ulcinj