Organizacija civilnog društva Novi Horizont je u četvrtak, 7. avgusta 2023. godine, organizovala konferenciju sa novinarima na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja „Odnos mladih prema medijima“.
Ovo istraživanje je sprovedeno sa mladim Albancima iz Ulcinja i Tuzi u cilju što preciznijeg sagledavanja načina i stepena korišćenja medija i novih informacionih tehnologija.
Za što efikasnije sprovođenje ovog procesa na terenu, odabrano je anketiranje kao klasičan oblik ispitivanje javnog mnjenja. Anketu su sproveli mladi aktivisti koji su unaprijed obučeni za proces sprovođenja istraživanja putem upitnika, upoznavali sa metodologijama i instrumentima koji se koriste u istraživanju javnog mnjenja, tehnikama prikupljanja podataka na terenu, fazama intervjuisanja itd.
Za potrebe istraživanja o izlaganju medijima i novim informacionim tehnologijama među mladima albanske nacionalnosti u Crnoj Gori, sastavljen je upitnik koji se sastoji od 15 pitanja raspoređenih u nekoliko sekcija. Ova pitanja su pažljivo osmišljena kako bi se saznalo više o izvorima informacija mladih, načinu i obimu njihovog korišćenja medija, kao i njihovoj potrebi za medijskim obrazovanjem.

PRESS 02

U istraživanju je obuhvaćen uzorak od 200 mladih (iz Ulcinja i Tuzi) u dobi od 15 do 25 godina. Veliki obim uzorka pruža opsežnu bazu podataka za analizu i procjenu trendova kao i percepcije mladih u vezi s medijima i novim informacionim tehnologijama.
Ovo istraživanje je važno zbog nedostatka dovoljno podataka o ovoj specifičnoj grupi stanovništva i njihovom korišćenju medija. Rezultati istraživanja će pružiti jasniju sliku o načinu na koji mladi albanske nacionalnosti u Crnoj Gori koriste medije i nove informacione tehnologije, kao i pomoći u formulisanju budućih strategija za promociju medijskog obrazovanja i zadovoljavanje njihovih specifičnih potreba u ovoj oblasti.

Publikacija je urađena uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici u sklopu programa „U.S. Embassy’s 2022 Media Professionalization Assistance Program“.

WEB FOOTER