ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA ZA IZRADU BIZNIS PLANOVA

NVO Novi Horizont raspisuje poziv (CFCU/MNE/164/18) za ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA za izradu biznis planova
Poziv je raspisan u sklopu prekograničnog projekta “Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma“.
Cilj ovog projekta je da mladi u prekograničnoj regiji Crne Gore i Albanije imaju pristup uslugama, informacijama i tržištu rada, kao i mogućnost da se uključe u kontinuirano učenje i razvoj.

Vrijeme i mjesto podnošenja ponude:
Ponude se dostavljaju na e-mail: nvohorizonti@t-com.me, do dana 15.04.2022. god. do 17:00 časova, sa naznakom “Expert to facilitate youth design of project ideas” i ime stručnjaka.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka ili nepotpune ponude neće se razmatrati.
Ugovor će biti potpisan sa najboljim ponuđačem, koji ispunjava tehničke uslove na osnovu poziva i ponudi najpovoljniju cijenu.

Molimo vas da svoju finansijsku ponudu kao i svu propratnu dokumentaciju dostavite u PDF formatu do navedenog roka.

Opis zadataka i detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja ponude možete pogledati na sledećim linkovima:
ToR Expert to facilitate youth on design project ideas
Financial offer – Business ideas design


EKSPERT PËR HARTIMIN E PLANEVE TË BIZNESIT  

OJQ Horizonti i Ri shpallë thirrje (CFCU/MNE/164/18) për ekspert për hartimin e planeve të biznesit.
Thirrja shpallet në kuadër të projektit ndërkufitar “Rrugët e zhvillimit të karrierës: Përgatitja e të rinjve nga Shqipëria dhe Mali i Zi për mundësitë e karrierës në sektorin e turizmit”.
Qëllimi i projektit është që të rinjtë në zonën ndërkufitare Shqipëri-Mal të Zi të kenë qasje në shërbime, tregje pune dhe në informacione, si edhe të angazhohen në procesin e vazhdueshëm të mësuarit dhe zhvillimit profesional.

Afati dhe mënyra e dorëzimit të ofertës:
Ofertat duhet të dërgohen në e-mail: nvohorizonti@t-com.me  deri më datën 15.04.2022. në orën 17:00, me shënimin “Expert to facilitate youth design of project ideas” si dhe emrin e ekspertit.
Ofertat e paraqitura pas afatit të caktuar ose ofertat jo të plota nuk do të merren parasysh.
Kontrata do të nënshkruhet me ofertuesin më të mirë, i cili plotëson kushtet teknike të thirrjes
dhe ofron çmimin më të mirë. 

Ju lutemi të paraqisni ofertën tuaj financiare në formatin PDF brenda afatit të caktuar.

Përshkrimin e detyrave dhe informacionin e detajuar lidhur me kushtet dhe mënyrën e dorëzimit të ofertës mund ta shihni në fajlet e mëposhtëm:
ToR Expert to facilitate youth on design project ideas
Financial offer – Business ideas design


Ovaj poziv  je raspisan u okviru projekta „Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, u sklopu IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Projekat sprovodi organizacija World Vision Albania u partnerstvu sa NVO „Novi Horizont“ kao i srednjim školama “Bratstvo-jedinstvo” iz Ulcinja i “Hamdi Bushati” iz Skadra. Projekat kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

Kjo thirrje shpallet në kuadër të projektit “Rrugët e zhvillimit të karrierës: Përgatitja e të rinjve në Shqipëri dhe Mal të Zi për mundësitë e karrierës në sektorin e turizmit” i cili realizohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian: Programi IPA II për Bashkëpunim Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020 i cili zbatohet nga World Vision in Albania në partneritet me OJQ Horizonti i Ri, si dhe shkollat e mesme IPSHMK “Vëllazërim Bashkim” nga Ulqini dhe shkolla e mesme profesionale “Hamdi Bushati” nga Shkodra. Projekti bashkëfinancohet nga Ministria e Administratës Publike, Shoqërisë Digjitale dhe Medias.

LOGO EU - CBC - MJU