Ovaj izvještaj je imao za cilj analiziranje nivoa službene upotrebe albanskog jezika i pisma u Opštini Ulcinj, kroz monitoring rada organa lokalne samouprave i zagovaranje principa dvojezičnosti u opštinskoj administraciji.

Analiza je urađena korišćenjem adekvatnih metoda istraživanja kao što je detaljan monitoring proaktivnog objavljivanja informacija na internet stranici Opštine Ulcinj; zatim tehnika „tajnog posjetioca“, struktuirani intervjui sa lokalnim funkcionerima i službenicima kao i slanjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

Ova publikacija je urađena u sklopu projekta „Moj jezik – ravnopravan jezik“ koji je sprovodio NVO „Novi Horizont“ u partnerstvu sa NVO „Ul info“. Projekat je finansirao Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Pročitaj publikaciju “JEZIK MOJE UPRAVE”