Ligji i ri për Procedurën Administrative ka filluar të zbatohet më 1 korrik 2017.
Emërimi i nëpunësve të autorizuar për kryerjen e procedurës administrative dhe marrjen e vendimeve, si dhe këmbimi i të dhënave sipas detyrës zyrtare, janë disa nga risitë të cilat i sjell korniza e re ligjore. Mirëpo, është e nevojshme të sigurohen parakushtet shtesë për aplikimin e plotë të tyre.
Në vazhdim mund të lexoni analizën të cilën e kanë përgaitur OJQ-të: Instituti Alternativa, Bonum, Natura, Horizonti i Ri dhe Qendra për Gazetari Hulumtuese dhe cila ka për qëllim që të ofrojë një vështrim kritik mbi risitë më të rëndësishme që sjell Ligji për Procedurën Administrative, në kontekst të ofrimit më efikas të shërbimeve publike.
Publikimin e plotë mund ta gjeni këtu.