Realizimi i projektit “BE do të thotë PO” paraqet bashkëpunimin e OJQ-ve Eko Qendra Delfin dhe Horizonti i Ri me Delegacionin e BEsë në Mal të Zi dhe Ministrinë e punëve të jashtme dhe integrimeve evropiane, në implementimin e strategjisë komunikuese të përgatitur nga Qeveria e Malit te Zi për shqyrtimet periodike ne vitet 2010 – 2014.

Foto nga aktivitetet e projektit