Hartimi i Planit Lokal për parandalimin e sëmundjeve të varësisë

Me datën 30 gusht 2016, organizuam seminarin për hartimin e Planit Lokal për parandalimin e sëmundjeve të varësisë. Ky aktivitet tuboi së bashku përfaqësuesit e të gjitha institucioneve relevante që veprojnë në nivelin lokal e të cilët njëkohësisht përbëjnë edhe Rrjetin e partnerëve lokal për luftimin e abuzimit me droga dhe delikuencës së të miturve. Seminarin e hapi Kryetari i Komunës së Ulqinit z. Nazif Cungu, i cili përgëzoi për punën e deritanishme të gjithë subjektet të përfshirë në këtë projekt dhe premtoi mbështetjen e tij të fuqishme për iniciativat dhe projektet që kanë për qëllim krijimin e një...

Read More

Shërbimet e Qendrës Burimore

HORIZONTI I RI ushtron veprimtarinë e vet edhe si QENDËR BURIMORE PËR MBËSHTETJEN E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE. Në kuadër të këtij servisi funksionon një help desk i veçantë, i cili vazhdimisht ofron këto shërbime: lajme të përditshme në lidhje me aktivitetet e OJQ-ve lokale; ofrimi i konsulencës ligjore për themelimin dhe funksionimin e organizatave joqeveritare; informimin e OJQ-ve dhe administratës lokale për konkurset aktuale; udhëzimi dhe lidhja e OJQ-ve lokale me organet dhe institucionet shtetërore, si dhe me organizatat joqeveritare nga Mali i Zi dhe rajoni; administrimi i faqes së internetit dhe e-mail listës së organizatave joqeveritare; krijimi...

Read More

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare Kundër Abuzimit me Droga

Me rastin e 26 qershorit Ditës Ndërkombëtare Kundër Abuzimit me Droga, Horizonti i Ri ka përgatitur një material të veçantë edukativ, video-klip për parandalimin e narkomanisë. Këtë video të shkurtër e realizuan Edukatorët Bashkëmoshatarë, të cilët më parë kishin ndjekur trajnimin tremujorë në këtë temë dhe janë shpërblyer me certifikata për njohuritë dhe shkathtësitë e fituara. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “PARTNERITETI LOKAL KUNDËR ABUZIMIT TË DROGAVE DHE DELIKUENCËS SË TË MITURVE”, të cilin Horizonti i Ri e realizon me mbështetje të Ambasadës së SHBA në Podgoricë, përmes Byrosë për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe të Zbatimit...

Read More

Iniciativat e OJQ-ve për Pushtetin Vendor

Rrjeti i OJQ-ve në Ulqin dorëzoi 2 kërkesa në Administratën e Komunës. Këto kërkesa OJQ-të i formuluan në formën e iniciativave, si mekanizma të pjesëmarrjes qytetare në realizimin e vetëqeverisjes lokale, të përkufizuara me Ligjin për vetëqeverisjen lokale dhe Statutin e Komunës së Ulqinit. Kërkesa e parë iu dorëzua Kryetarit të Komunës dhe konsiston në dy çështje: * në themelimin e Komisionit për vlerësimin e projekteve të OJQ-ve dhe * në shpalljen e Konkursit për ndarjen e mjeteve, të parapara për OJQ në Buxhetin e Komunës. Kërkesa e dytë iu dorëzua Kryetarit të Parlamentit Lokal dhe ka të bëjë me...

Read More

Shoqëria Civile për qeverisje të mirë

Horizonti i Ri është partner aktiv në projektin “Shoqëria Civile për qeverisje të mirë: Të veprojë dhe të Llogarisë!”, të cilin e implementon Instituti Alternativa nga Podgorica së bashku edhe me partnerët tjerë: Qendra për gazetari investigative (Podgoricë), Bonum (Plevla) dhe OJQ Natura nga Kollashini. Qëllimi kryesor i projektit është monitorimi i pavarur i reformës së administratës publike nga organizatat e shoqërisë civile dhe dialogu me vendimmarrësit. Në kuadër të projektit është krijuar edhe Rrjeti “Administrata jonë” me qëllim të intensifikimit të bashkëpunimit në fushën e qeverisjes së mirë dhe rritjes së efikasitetit në ofrimin e shërbimeve publike. Gjithashtu,...

Read More

Qendër Burimore për mbështetjen e organizatave lokale të shoqërisë civile

HORIZONTI i RI është pjesë e projektit të gjerë “Sa më të fuqishme OJQ-të, më e fuqishme demokracia”, të cilin e realizon Qendra për zhvillimin e organizatave joqeveritare (CRNVO) nga Podgorica, me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, menaxhuar nga Delegacioni i BE-së në Malin e Zi. Qëllimi i këtij projekti është: fuqizimi dhe nxitja e sektorit civil për pjesëmarrje aktive në jetën shoqërore, ekonomike dhe politike në Mal të Zi, përmes ngritjes së 4 qendrave burimore për mbështetjen e OJQ-ve lokale. Qendrat burimore për regjionin jugor të Malit të Zi janë: HORIZONTI i RI në Ulqin dhe “NADA” në Herceg Novi; ndërsa në pjesën...

Read More

Publikimi i Udhëzuesit dhe ndarja e diplomave për Edukatorët Bashkëmoshatarë

Me 12 maj, në Bibliotekën e Qytetit, realizuam aktivitetin më të rëndësishëm të projektit tonë ”PARTNERITETI LOKAL KUNDËR ABUZIMIT TË DROGAVE DHE  DELIKUENCËS SË TË MITURVE”, të mbështetur nga Ambasada Amerikane në Podgoricë. Publikuam udhëzuesin “Fëmijët në konflikt me ligjin” dhe shpërblyem me diploma Edukatorët Bashkëmoshatarë. Pjesëmarrja e Ambasadores Amerikane në këtë aktivitet si edhe e personaliteteve më të larta të Qytetit, ishte një vlerësim i veçantë për punën tonë. Vërtetë u ndiem shumë të nderuar....

Read More

Edukatorët e rinj në veprim

Javën që shkoi, vijuesit e programit tonë për EDUKATORË BASHKËMOSHATARË, realizuan punën praktike – edukimin e moshatarëve të tyre në shkollë. Këto aktivitete që edukatorët e rinj realizuan, më së miri dëshmojnë cilësinë e programit të cilin ata kanë ndjekur gjatë këtyre 3 muajve, por edhe punën profesionale të të gjithë stafit të projektit.   Krenohemi me këtë potencial të ri në qytetin tonë.  ...

Read More

Njohuritë dhe qëndrimet e adoleshentëve për problemin e narkomanisë (Rezultatet e hulumtimit)

Organizata e shoqërisë civile HORIZONTI I RI, në bashkëpunim me Zyrën për parandalimin e narkomanisë në komunën e Ulqinit, në periudhën tetor-dhjetorë të vitit 2015, ka realizuar një hulumtim kualitativ, me qëllim që të analizojë nivelin e njohurive dhe të informimit të adoleshenteve në Ulqin për aspekte të ndryshme në lidhje me problemin e narkomanisë. Rezultatet e hulumtimit...

Read More

Recent Videos

Loading...

Aktuale

Aktuale

RAPORT MONITORIMI

RAPORT MONITORIMI