Broshura turistike “ULQINI – NATYRË DHE LASHTËSI” u realizua në kuadër të projektit ndërkufitar “Rrugët për zhvillimin e karrierës: Përgatitja e të rinjve në Shqipëri dhe Mal të Zi për mundësitë e karrierës në sektorin e turizmit”.
Publikacija “ULCINJ – PRIRODA I BAŠTINA” urađena je u okviru projekta „Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma“

smartmockups_l3n4hwrs