Raportimi publik dhe qasja në dokumentet buxhetore për qytetarët është parakusht për përmirësimin e transparencës së qeverisjeve vendore dhe përgjegjshmërisë së financave publike. Megjithatë, në Mal të Zi këtyre çështjeve, sidomos në nivelin lokal, nuk iu kushtohet vëmendje e mjaftueshme. Diskutimi mbi qeverisjen e mirë në nivel vendor bazohet kryesisht në nevojën për të racionalizuar shpenzimet publike dhe për të optimizuar numrin e punonjësve, ndërkohë që transparenca e financave publike shpesh nuk përfillet në kërkesat zyrtare të adresuara komunave. Prandaj, në këtë raport, Instituti Alternativa fokusohet në çështjet themelore të transparencës së financave vendore, përmes vlerësimit të përmbushjes së standardeve minimale në publikimin e dokumenteve bazë të buxhetit.

Raporti përmban një pasqyrë të detajuar të rezultateve të hulumtimit sipas komunave, ndërsa në një seksion të veçantë jepet edhe një pasqyrë e pjesëmarrjes së qytetarëve në diskutimet publike për buxhetet vendore për 2018.

Në fund të raportit, Instituti Alternativa rekomandon edhe mënyrat e mundshme të përmirësimit të praktikave ekzistuese dhe faqeve të internetit të komunave.

Raportin e publikuar mund të shkarkoni këtu.