NVO “Novi Horizont” počinje realizaciju projekta „PROAKTIVNA LOKALNA SAMOURPAVA i PARTICIPACIJA GRAĐANA” koji ima za cilj nadgledanje rada organa lokalne samouprave Opštine Ulcinj, kroz monitoring principa odgovornosti kao i jačanje kapaciteta OCD i lokalnih medija u zagovaranju reforme javne uprave na lokalnom nivou.
Projekat se fokusira na princip ODGOVORNOSTI koji je izradila SIGMA i koji predstavlja jedan od stubova sistema reforme javne uprave. Primjenjivanje ovog pricipa najviše se ogleda u pravo na pristup informacijama od javnog značaja kao i na praksu proaktivnog objavljivanja informacija od strane organa uprave.

Smatramo da dostupnost informacija koje su u posjedu opštinskih organa veoma je važan mehanizam odgovornosti u odnosu lokalne uprave prema građanima. Otvorena i odgovorna opština uslovljena je pravom građana na pristup informacijama u njenom posjedu. Međutim, realno stanje u Opštini Ulcinj se razlikuje od ove konstatacije.
S toga, kroz ovaj projekat ćemo nadgledati kako organi lokalne samouprave (Opština Ulcinj) primjenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama, posebno da li poštuju pravilo proaktivnog objavljivanja informacija o svom radu.
Proces istraživanja ćemo početi sa monitoringom primjene principa odgovornosti od organa SKUPŠTINE opštine, a zatim i na nivou cijele Lokalne uprave.
Istovremeno ćemo nadgledati i evidentirati koje informacije opštinski organi ne objavljuju i na Albanskom jeziku – kao jeziku u službenom upotrebi u Lokalnoj administraciji.

Nakon ovog procesa slijediće obrada nalaza istraživanja i njihovo publikovanje. Zatim, u partnerstvu sa lokalnim medijima sprovešćemo kampanju zagovaranje i uticanja na Lokalnu samoupravu za sprovođenje principa Reforme Javne Uprave; organizovaćemo seminar na temu „Proaktivni pristup informacijama u lokalnoj samoupravi“ za službenike opštinske adminsitracije, NVO aktiviste i predstavnikelokalnih medija.
Na kraju projekta izradiće se set preporuka za unapređenje proaktivnog pristupa informacijama u organinma lokalne samouprave, u okviru postojećeg zakonskog okvira.
Medij partner na ovom projektu je Portal UL INFO.

Ove aktivnosti se realizuju u okviru Projekta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave – WeBER, koji finansijski podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije.REALIZACIJA:
Prva aktivnost na projektu – predstavljanje projektnih ciljeva i zadataka predstanvicima lokalne samouprave, odradjena je 10. jula 2017. godine. u kabinetu Predsjednika SO Ulcinj, gdje je organizovan poseban sastanak na ovu temu.

PRESS CONFERENCE:PUBLIKACIJA:
“PROAKTIVNA LOKALNA SAMOUPRAVA: OPSTINA ULCINJ”

 

SEMINAR “PROAKTIVNI PRISTUP INFORMACIJAMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI”