NVO “Novi Horizont” započinje realizaciju projekta “Odlučivanje sa mladima” koji ima za cilj edukaciju mladih iz Ulcinja o mogućnostima učestvovanja u procesu odlučivanja u lokalnoj zajednici.
U narednih šest mjeseci 25 omladinskih aktivista će pohađati poseban edukativni program na kojem će se  upoznati sa načinom zastupanja inicijativa mladih u lokalnoj zajednici, zatim sa konceptom i načinom funkcionisanja opštinskih i državnih organa, procesom donošenja odluka, mehanizmima njihovog učešća u društvenom životu zajednice kao i o omladinskim politikama koje se donose na lokalnom i državnom nivou.
Polaznici projekta će imati priliku da uspostave direktnu komunikaciju sa donosiocima odluka, kako kroz gostovanje u radionicama i debatnim sesijama, tako i kroz studijske posjete koje će biti organizovane u javnim institucijama.
Samo dobro informisani mladi ljudi mogu donositi optimalne odluke za svoju karijeru i za budućnost svoje zajednice. Mladi, a posebno oni iz manjih sredina i oni koji pripadaju manjinskim narodima, zaslužuju posebnu pažnju da se informišu o ovim procesima i da što više učestvuju u istim.
Projekat će poslužiti i kao dobra platforma za donosioce odluka da ostvare kontakt sa mladima kako bi uz njihovu pomoć izradili i primijenili odgovarajuće omladinske politike.

Zainteresovani mladi se mogu prijaviti OVDJE

Ovaj projekat je podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

WEB FOOTER