NVO „Novi Horizont“ raspisuje javni poziv (CFCU/MNE/164/25) za prikupljanje ponuda : nabavka promo materijala – termos boce. 
Poziv je raspisan u sklopu prekograničnog projekta “Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma”.

Vrijeme i mjesto podnošenja ponude:

Ponude se dostavljaju na e-mail: nvohorizonti@t-com.me, do dana 31.10.2022. god. do 17:00 časova, sa naznakom „ Ponuda: CFCU/MNE/164/25 – nabavka promo materijala – termos boce i ime ponuđača / firme.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena.
Naručioc zadržava pravo da ponudu zadrži aktivnom do 30.11.2022.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka, ili nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Molimo vas da svoju finansijsku ponudu dostavite u PDF formatu do navedenog roka.

Forma za davanje ponude:
Financial offer