Počeo je novi projekat pod imenom POLITIKA ZA MLADE U ULCINJU koji ima za cilj unapređenje položaja mladih u Ulcinju, zagovaranjem za donošenje LPAM i veće uključivanje mladih u proces odlučivanja na lokalnom nivou. Ovaj projekat je podržan kroz Program De Facto Equal koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, a finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnog Gori.

Kao specifične ciljeve vidimo:
  • Iniciranje procesa izrade i donošenja LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA MLADE kod lokalne samouprave, organizovanjem sastanaka, konferencija za medije i drugih medijskih nastupa, istraživanje potreba mladih, kampanje i uličnih aktivnosti,
  • Informisanje predstavnika lokalne samouprave, gradskih institucija, NVO i medija o značaju i procesu donošenja LPAM kao strateškog dokumenta za mlade na lokalnom novou, održavanjem periodičnih informativnih sastanaka,
  • Osnaživanje mladih za uključivanje u proces iniciranja i izrade LPAM na lokalnom nivou, održavanjem treninga za mlade i lokalnih akcija mladih za podsticanje participacije.

Realizovane aktivnosti

Potpisan je SPORAZUM O SARADNJI izmedju Opštine Ulcinj i organizacije civilnog društva NOVI HORIZONT, a koji se odnosi na izradu Lokalnog Plana Akcije za Mlade (LPAM).

Na sastanku u kojem su, pored Predsjednika opštine, prisustvovali i potpredsjendici opštine, Sekretar sekretarijata za društvene djelatnosti kao i predstavnici NVO “Novi Horizont”, razmjenjene su informacije o potrebi, značaju i načinu izrade i donošenja LPAM kao mehanizma za poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici.Sporazum o saradnji definiše kako nosioce aktivnosti prilikom izrade LPAM, tako i njihove obaveze i rokove.

Invalid Displayed Gallery


Održan je Trening za Participaciju Mladih koji je imao za cilj osnaživanje mladih za aktivno uključivanje u zajednici, promociji volonterizma i jačanju liderstva. Mladi su na treningu dobili znanja i vještine o sprovođenju anketa, javnom nastupu, timskom radu, kao i organizovanju lokalnih akcija koje će animirati mlade za aktivno uključivanje u proces izrade Lokalnog Plana Akcije za Mlade. Trening je trajao 2 dana i pohađalo ga je 15 mladih lidera.


Definisanje potreba mladih u lokalnoj zajednici – Mladi su konsultovani po pitanju svojih potreba, a to su srednjoškolci i studenti, aktivisti NVO-a, mladi iz političkih partija (forumi mladih), mladi sa hendikepom, aktivisti udruženja iz oblasti kulture (KUD-ovi), sportski klubovi i dr. Potrebe mladih su se bazirale na devet oblasti i to: obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, učešće mladih u životu društva, ljudska prava, kultura, informisanje i mobilnost, slobodno vrijeme i porodica. Istraživanje je urađeno putem Upitnika i Fokus grupe.


Predstavlajnje rezultata ankete –  Press Conference

Rezultate ankete sa mladima možete preuzeti OVDJE


Proces izrade Lokalnog plana akcije za mlade