VETËQEVERISJA LOKALE PROAKTIVE: Komuna e Ulqinit

Ky publikim paraqet një raport te detajuar të monitorimit të punës së organeve të Komunës së Ulqinit, lidhur me zbatimin e parimit të përgjegjshmërisë në adminstratën publike. Hulumtimi u realizua në kuadër të projektit WeBER – Programi i shoqërisë civile të Ballkanit Perëndimor për monitorimin e reformës së administratës publike në nivelin lokal, të cilin e financon Bashkimi Evropian dhe Ambasada e Mbretërisë së Holandës. Download...

Read More

ÇFARË PAS DIVORCIT

Publikimi “ÇFARË PAS DIVORCIT” është një udhëzues i shkurtër për prindërit e vetëm dhe paraqet vazhdimësinë e projekteve tona në këtë fushë, të nisura qysh në vitin 2012, në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale në Ulqin dhe Shoqatën “Fëmijët e Malit të Zi”....

Read More

Njohuritë dhe qëndrimet e adoleshentëve për problemin e narkomanisë (Rezultatet e hulumtimit)

Organizata e shoqërisë civile HORIZONTI I RI, në bashkëpunim me Zyrën për parandalimin e narkomanisë në komunën e Ulqinit, në periudhën tetor-dhjetorë të vitit 2015, ka realizuar një hulumtim kualitativ, me qëllim që të analizojë nivelin e njohurive dhe të informimit të adoleshenteve në Ulqin për aspekte të ndryshme në lidhje me problemin e narkomanisë. Rezultatet e hulumtimit...

Read More
  • 1
  • 2

Recent Videos

Loading...

Aktuale

Aktuale

RAPORT MONITORIMI

RAPORT MONITORIMI