MLADI – KOMPETENTNI ZA PARTICIPACIJU

U skladu sa Strategijom za mlade i Akcionim planom za 2017. godinu, NVO Novi Horizont realizuje projekat „MLADI – KOMPETENTNI ZA PARTICIPACIJU“. Glavni cilj ovog projekta je: Edukovati grupu od 25 mladih ljudi iz Ulcinja da postanu omladinski lideri u zajednici; da pokrenu inicijative i šire mrežu za podsticanje participacije. U sklopu ovog projekta realizuju se sledeće aktivnosti: ■ Jačanje tehničkih kapaciteta Youth Corner-a ■ Obilježavanje Međunarodnog dana mladih ■ PROGRAM OBUKE ZA OMLADINSKE LIDERE Kroz program sticanja liderskih vještina, mladi će postati svjesni svojih vrijednosti i potencijala, naučiće kako pokrenuti inicijativu; kako okupiti, organizovati, motivisati i voditi mlade...

Read More
PROAKTIVNA LOKALNA SAMOURPAVA i PARTICIPACIJA GRAĐANA Score 0%

PROAKTIVNA LOKALNA SAMOURPAVA i PARTICIPACIJA GRAĐANA

NVO “Novi Horizont” počinje realizaciju projekta „PROAKTIVNA LOKALNA SAMOURPAVA i PARTICIPACIJA GRAĐANA” koji ima za cilj nadgledanje rada organa lokalne samouprave Opštine Ulcinj, kroz monitoring principa odgovornosti kao i jačanje kapaciteta OCD i lokalnih medija u zagovaranju reforme javne uprave na lokalnom nivou. Projekat se fokusira na princip ODGOVORNOSTI koji je izradila SIGMA i koji predstavlja jedan od stubova sistema reforme javne uprave. Primjenjivanje ovog pricipa najviše se ogleda u pravo na pristup informacijama od javnog značaja kao i na praksu proaktivnog objavljivanja informacija od strane organa uprave. Smatramo da dostupnost informacija koje su u posjedu opštinskih organa veoma je...

Read More

Kutak za mlade u Ulcinju

Opšti cilj ovog projekta je obezbjediti mladima u Ulcinju više mogućnosti za korisno provođenje slobodnog vremena, razvoj kulture čitanja i dijaloga kod mladih (u skladu sa LPAM), u prikladno opremljenom prostoru, te promocija filantropije u lokalnoj zajednici. Kao specifične ciljeve navodimo: obuku vršnjačkih edukatora za promociju omladinskog aktivizma i kulture davanja u lokalnoj zajednici, adaptaciju prostorija Gradske biblioteke i stavljanje u funkciju „Youth Corner“-a; organizovanje akcija prikupljanja sredstava u zajednici, te jačanje stepena povjerenja u organizaciju od strane građana i biznis sektora. Aktivnosti projekta: obuka vršnjačkih edukatora za promociju omladinskog aktivizma i kulture davanja u lokalnoj zajednici, adaptacija prostorija...

Read More

Civilno društvo za dobru upravu

Novi Horizont je partner na projektu “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” koji realiizuje Institut alternativa zajedno sa ostalim partnerima: Centrom za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, Bonumom iz Pljevalja i Naturom iz Kolašina, uz finansijsku podršku Evropse unije (EU). Glavni cilj projekta je nezavisni monitoring reforme javne uprave od strane organizacija civilnog društva i dijalog sa ključnim donosiocima odluka. Paralelno sa tim radiće se i na osnaživanju OCD, uključujući i medije, sa ciljem većeg uključivanja u reformu javne uprave. U okviru projekta formiran je i mreža  “Naša uprava”. Cilj Mreže je intenziviranje saradnje u oblasti dobrog upravljanja...

Read More

Lokalno partnerstvo u borbi protiv zloupotrebe droga i maloljetničke delikvencije

NH realizuje novi projekat pod nazivom “LOKALNO PARTNERSTVO U BORBI PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici – Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona. Opšti cij projekta je podizanje svijesti mladih o štetnosti zloupotrebe droga kao i smanjenje stope asocijalnog i delikventnog ponašanja među mladima u lokalnoj zajednici. Specifični ciljevi projekta: Uspostavljanje partnerstva sa relevantnim institucijama i zajednički rad u borbi protiv zloupotebe droga u Ulcinju; Podrška Lokalnoj samoupravi u aktiviranju Kancelarije za prevenciju narkomanije; Izrada Lokalnog Plana za smanjenje potražnje za drogama i prevenciju bolesti zavisnosti...

Read More

Mladi u Evro-Atlantskom Dijalogu

Projekat “MLADI U EVRO-ATLANTSKOM DIJALOGU” je zajednički program naše organizacije i NVO „Spona“ iz Berana, koji je u periodu septembar – decembar 2014. godine, istovremeno realizovan u Baru i Bijelom Polju, uz podršku američke Ambasade u CG. Opšti cilj projekta je bio da, svojim aktivnostima doprinese širenju evro-atlantskih vrijednosti među srednjoškolskom omladinom u opštini Bar. Dok, je kao poseban cilj ovog projekta, bila edukaciji učenika završnih razreda srednjih škola (u Baru) o evro-atlantskim integracijama – nastanku, razvoju i funkcionisanju NATO Alijanse kao i o procesu učlanjenja, sa posebnim naglaskom na status Crne Gore u tom procesu. Realizovane aktivnosti Da bi program edukacije barskih srednjoškolaca o evro-atlantskim integracijama počeli...

Read More

Politika za mlade u Ulcinju

Počeo je novi projekat pod imenom POLITIKA ZA MLADE U ULCINJU koji ima za cilj unapređenje položaja mladih u Ulcinju, zagovaranjem za donošenje LPAM i veće uključivanje mladih u proces odlučivanja na lokalnom nivou. Ovaj projekat je podržan kroz Program De Facto Equal koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, a finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnog Gori. Kao specifične ciljeve vidimo: Iniciranje procesa izrade i donošenja LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA MLADE kod lokalne samouprave, organizovanjem sastanaka, konferencija za medije i drugih medijskih nastupa, istraživanje potreba mladih, kampanje i uličnih aktivnosti, Informisanje predstavnika lokalne samouprave, gradskih institucija, NVO i medija o značaju i procesu...

Read More

EU znači DA

Realizacija projekta “EU znači DA” predstavlja saradnju NVO ‘Eko Centar DELFIN’ i ‘Novi Horizont’ sa Delegacijom EU u Crnoj Gori i Ministarstvom vanjskih poslova i EU integrcija Crne Gore, u implementaciji Komunikacione strategije pripremljene od Vlade Crne Gore za periodične preglede u godinama 2010 – 2014 . Fotografije sa projektnih aktivnosti Invalid Displayed Gallery...

Read More

Nato & Youth Diversity Dialogue

U cilju približavanja mladima aktuelne društvene procese, “NOVI HORIZONT”, uz podršku američke Ambasade u Crnoj Gori, nastavlja praksu organizovanja edukativnih programa o euroatlantskim integracijama. Projekat NATO & YOUTH DIVERSITY DIALOGUE pruža jedinstvenu priliku mladima na lokalnom nivou da se informišu o temama kao što su: NATO – politička i vojna organizacija, osnovni koncept svjetske bezbjednosti, koncept kolektivne odbrane, transatlantske veze, Crna Gora i euroatlantske integracije, NATO u humanitarnim operacijama i zaštiti životne sredine, itd. Za vrijeme trajanja programa biće organizovane i raznovrsne prezentacije, kao i ostale individualne i kolektivne aktivnosti, uz prisustvo predavača i moderatora. Radionice će se održavati svake subote u trajanju od dva časa. U cilju promocije interkulturalnog dijaloga među...

Read More

Servis podrške samohranim roditeljima

Kroz ovaj Projekat, koji realizuju OCD “Novi Horizont” i Centar za Socijalni Rad za opštine Bar i Ulcinj – Služba Ulcinj, uz podršku Kancelarije UNDP u Crnoj Gori, uspostavlja se novi socijalni servis na lokalnom nivou – podrška samohranim roditeljima u opštini Ulcinj. Sve ovo će se realizovati kroz socio-edukativni rad, tj. pružanje savjetodavno-terapijskih i socio-edukativnih usluga, za 20 samohranih roditelja u opstini Ulcinj. U okviru ovog projekt, za direktnu ciljnu grupu će se organizovati poseban savjetodavno-terapijski program. Ovaj program će se realizovati kroz organizovane nedeljnih sesija sa samohranim roditeljima, u periodu od 6 mjeseci. Za direktnu ciljnu grupu će se organizovati i program motivisasnja i osnaživanja, koji...

Read More
  • 1
  • 2

Recent Videos

Loading...

Aktuelno

Aktuelno

MONITORING IZVJEŠTAJ

MONITORING IZVJEŠTAJ