Iniciativat e OJQ-ve Lokale

Rrjeti i organizatave të shoqërisë civile në Ulqin, me datën 24 mars 2017 organizoi takim pune, në të cilin u hartuan dy iniciativa të adresuara për Vetëqeverisjen Lokale. Invalid Displayed Gallery Ashtu siç kemi raportuar edhe më herët, në mbledhjen e fundit të Parlamentit Lokal, organizatat e shoqërisë civile fituan mundësinë e pjesëmarrjes në Komisionin për hartimin e ndryshimeve të Statutit të Komunës së Ulqinit. Lidhur me këtë, Kryetari i Kuvendit na ftoi që të kandidojmë përfaqësuesin e sektorit joqeveritar në këtë komision. Për këtë çështje OJQ-te lokale u mblodhën dhe propozuan përfaqësuesen e tyre për anëtare të këtij...

Read More

ÇFARË PAS DIVORCIT

Publikimi “ÇFARË PAS DIVORCIT” është një udhëzues i shkurtër për prindërit e vetëm dhe paraqet vazhdimësinë e projekteve tona në këtë fushë, të nisura qysh në vitin 2012, në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale në Ulqin dhe Shoqatën “Fëmijët e Malit të Zi”....

Read More

BASHKËPUNIMI I PARLAMENTIT LOKAL ME ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE

Në bazë të KËRKESËS që Shërbimi i Kuvendit të Komunës iu ka dërguar organizatave të shoqërisë civile, për të paraqitur propozimet e tyre për Programin e Punës së Parlamentit Lokal për vitin 2017, grupi OJQ-ve lokale i dorëzoi sot këtij shërbimi kërkesat e mëposhtme:  Të formohet KËSHILLI PËR ZHVILLIMIN DHE MBROJTJEN E VETËQEVERISJES LOKALE; Të miratohet Vendimi për Pjesëmarrjen e Qytetarëve në Kryerjen e Punëve Publike; Të formohet Këshilli për Bashkëpunimin e Vetëqeverisjes Lokale me OJQ-të; Të miratohet Plani Lokal për Parandalimin e Sëmundjeve të Varësisë (i cili ndodhet në formë Drafti në sekretariatin përkatës); Të sigurohet monitorimi i rregullt...

Read More

Trajnim për OJQ – PJESËMARRJA QYTETARE NË PROCESIN E VENDIMMARRJES dhe PËRFAQËSIMI PUBLIK

Qendra për zhvillimin e organizatave joqeveritare  (CRNVO) në bashkëpunim me Qendrën Burimore për OJQ – “Horizonti i Ri”, organizon trajnim treditor në temën  “PJESËMARRJA QYTETARE NË PROCESIN E VENDIMMARRJES dhe PËRFAQËSIMI PUBLIK”. Trajnimi iu dedikohet OJQ-ve nga Ulqini, Tivari dhe Budva dhe do të mbahet prej datës 7 – 9 dhjetor, në Ulqin.   Qëllimi i këtij trajnimi është njohja me mekanizmat për pjesëmarrjen qytetare në nivelin lokal, strategjitë e përfaqësimit publik, hulumtimin e temave të fushatave, formave dhe metodave të përfaqësimit publik.  Gjatë trajnimit treditor, pjesëmarrësit do të informohen gjerësisht për këto procese, përmes mësimit teorik dhe ushtrimeve...

Read More

TRAJNIM PËR SHKRIMIN E PROJEKTEVE – Thirrje për OJQ

Qendra për zhvillimin e organizatave joqeveritare (CRNVO) në bashkëpunim me OJQ “Horizonti i Ri”, organizojnë trajnim treditor në temën “Shkrimi i projekteve”. Trajnimi iu dedikohet OJQ-ve nga Ulqini, Tivari dhe Budva dhe do të mbahet prej më 16 – 18 nëntor, në Budvë. Trajnimi ka për qëllim përvetësimin e njohurive për rregullat, procesin dhe fazat e përpilimit të propozim-projektit, nëpërmjet punës teorike dhe praktike. Kush mund të paraqitet? Për shkak të numrit të kufizuar të vendeve, të drejtë pjesëmarrjeje në trajnim kanë: * OJQ-të e regjistruara në komunat e lartshënuara; * Organizatat që veprojnë për më së paku një...

Read More

Njohje me vlerat e identitetit kombëtar

Projekti synon që të rrisë vetëdijen e të rinjve shqiptarë nga Ulqini për vlerat e identiteti kombëtar, për nevojën e edukimit të mirëfilltë për veçoritë kombëtare dhe për mënyrën e transmetimit dhe prezantimit tek të tjerët të këtyre veçorive. Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave në Malin e Zi e mbështetë këtë projekt. Pjesëmarrësit e këtij projekti do të ndjekin një program të veçantë edukativ, i cili atyre iu krijon mundësi për përvetësimin e njohurive të reja dhe zhvillimin e shkathtësive komunikuese. Përmes diskutimeve, debateve, prezantimeve etj, të rinjtë zhvillojnë shkathtësitë e dialogut ndërkulturor dhe...

Read More

Prezantimi i projektit “Sa më të fuqishme OJQ-të, më e fuqishme demokracia”

Sot, në hapësirat e shoqatës tonë, realizuam prezantimin e projektit “Sa më të fuqishme OJQ-të, më e fuqishme demokracia” të cilin e realizon Qendra për zhvillimin e organizatave joqeveritare (CRNVO) në bashkëpunim me me 4 OJQ të tjera: Bonum (Plevle), Qendra Demokratike (Bijello Pole), NADA (Herceg Novi) dhe Horizonti i Ri (Ulqin). Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Mal të Zi. Në kuadër të këtij projekti u themelua edhe Qendra Burimore për OJQ-të lokale, si një shërbim i ri i Horizontit të Ri. Për 17 vjet të veprimit aktiv, Horizonti i Ri...

Read More

Trajnim për OJQ-të Lokale – Thirrje për paraqitje

Qendra për zhvillimin e organizatave joqeveritare  (CRNVO) në bashkëpunim me OJQ “Horizonti i Ri”, organizojnë trajnim treditor në temën  “Planifikimi Strategjik dhe Menaxhimi Organizativ”. Trajnimi iu dedikohet OJQ-ve nga Ulqini, Tivari dhe Budva. Trajnimi do të mbahet prej 19-21 tetor, në Tivar. Trajnimi ka për qëllim njohjen me rregullat, procesin dhe fazat e planifikim strategjik dhe menaxhimit të OJQ-ve, por edhe me mënyrën e hartimit të dokumentit strategjik të organizatës. Kush mund të paraqitet? Për shkak të numrit të kufizuar të vendeve, të drejtë pjesëmarrjeje në trajnim kanë: OJQ-të e regjistruara në komunat e lartshënuara; Organizatat që veprojnë për...

Read More

Konkurs publik për organizatat joqeveritare

KOMUNA E ULQINIT KOMISIONIN PËR NDARJEN E MJETEVE ORGANIZATAVE JOQEVERITARE shpallë KONKURS PUBLIK PËR NDARJEN E MJETEVE PËR PROJEKTET E ORGANIZATAVE JOQEVERITARE PËR VITIN 2016   Të drejtë pjesëmarrjeje kanë organizatat joqeveritare të cilat deri në ditën e shpalljes së Konkursit janë të regjistruara në Mal të Zi, e që selinë e kanë në Komunën e Ulqinit. Objekt i Konkursit është ndarja e mjeteve (fondeve) për projekte të organizatave joqeveritare të parapara me Buxhetin e Komunës së Ulqinit, realizimi i të cilëve do të bëhet tërësisht në territorin e Komunës së Ulqinit. Konkursi shërben si mbështetje për projektet e...

Read More

Këndi për të rinj në Ulqin

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është që t’iu sigurojë të rinjve në Ulqin më shumë mundësi për kalimin e dobishëm të kohës së lirë, zhvillimin e kulturës së leximit dhe të dialogut, në një hapësirë më të përshtatshme si dhe promovimi i filantropisë në komunitetin lokal. Aktivitetet kryesore të projektit: Trajnimi i edukatorëve bashkëmoshatarë për promovimin e aktivizimit rinor dhe kulturës së dhënies (filantropisë), Adaptimi i hapësirës në Bibliotekën e qytetit dhe vënia në funksion e „Këndit Rinor“; Organizimi i aksionit të mbledhjes së mjeteve në komunitet, Organizimi i ngjarjeve kreative dhe promovuese. Programi për trajnimin e edukatorëve...

Read More

Recent Videos

Loading...

Aktuale

Aktuale

RAPORT MONITORIMI

RAPORT MONITORIMI