Author: horizonti

SEMINAR: VETËQEVERISJA LOKALE PROAKTIVE

Më datën 14 dhjetor 2017, organizuam seminarin me titull “Qasja proaktive në informata në vetëqeverisjen lokale”. Seminari ishte i dedikuar për funksionarët lokal, zyrtarët e Administratës Vendore, këshilltarët e Parlamentit Lokal, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe të mediave. Pjesëmarrësit e seminarit patën mundësi të përfitojnë më shumë informacion dhe të diskutojnë për çështjet siç janë: detyrimi ligjor i organeve të pushtetit që të publikojnë informacionet relevante që posedojnë; mekanizmat e kontrollit për moszbatimin e Ligjit për Qasjen e Lirë në Informata; mospublikimi i dokumenteve në gjuhen shqipe nga organet e Administratës Vendore; transparenca dhe llogaridhënia në administratën publike, etj....

Read More

VETËQEVERISJA LOKALE PROAKTIVE: Komuna e Ulqinit

Ky publikim paraqet një raport te detajuar të monitorimit të punës së organeve të Komunës së Ulqinit, lidhur me zbatimin e parimit të përgjegjshmërisë në adminstratën publike. Hulumtimi u realizua në kuadër të projektit WeBER – Programi i shoqërisë civile të Ballkanit Perëndimor për monitorimin e reformës së administratës publike në nivelin lokal, të cilin e financon Bashkimi Evropian dhe Ambasada e Mbretërisë së Holandës. Download...

Read More

TRAJNIM PËR LIDER RINIE

OJQ Horizonti i Ri dhe Biblioteka e Qytetit shpallin thirrje publike për të rinjtë e Ulqinit, për pjesëmarrje në programin trajnues për liderë rinorë. Synimi i këtij programi është që t’u mundësohet të rinjve, njerëzve të talentuar dhe ambiciozë, t’i avancojnë dhe t’i përsosin shkathtësitë dhe kreativitetin e tyre, si dhe t’i forcojnë aftësitë e tyre për liderë rinie. Më shumë informacion për programin dhe formularin për paraqitje mund t’i gjeni...

Read More

SHËNOHET DITA NDËRKOMBËTARE E RINISË

Në hapësirat e Këndit për të Rinj, në Bibliotekën e Ulqinit, OJQ Horizonti i Ri organizoi shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Rinisë. Kjo ditë festohet çdo vit më 12 gusht, me të vetmin qëllim që të pranojë dhe njohë përpjekjet dhe përkushtimin e të rinjve anembanë botës për të sjellë ndryshime pozitive në shoqëri. Pikërisht, për të dëgjuar zërin e të rinjve dhe për të sensibilizuar vendimmarrësit lokal për çështjet rinore, Horizonti i Ri organizoi një takim të veçantë midis aktivistëve rinorë dhe drejtuesve të Komunës së Ulqinit. Në një atmosferë të relaksuar dhe miqësore, të rinjtë bashkëbiseduan me...

Read More

TË RINJTË – KOMPETENTË PËR PJESËMARRJE

Në përputhje me Strategjinë për të Rinj të Malit të Zi, si dhe me Planin e Veprimit për v. 2017, OJQ Horizonti i Ri realizon projektin “TË RINJTË – KOMPETENTË PËR PJESËMARRJE”. Projekti ka për qëllim trajnimin dhe aftësimin e 25 aktivistëve rinorë nga Ulqini për liderë rinie; për ndërmarrjen e iniciativave rinore në komunitet dhe për nxitjen e pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendimmarrjes. Në kuadër të këtij projekti realizohen këto aktivitete: ■ Fuqizimi i kapaciteteve teknike të Youth Corner-it ■ Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Rinisë ■ PROGRAM TRAJNIMI PËR LIDERË RINORË Përmes këtij programi...

Read More

Recent Videos

Loading...

Aktuale

Aktuale

RAPORT MONITORIMI

RAPORT MONITORIMI