Author: horizonti

LIGJI I RI PËR PROCEDURËN ADMINISTRATIVE: PËRGJITHMONË LAMTUMIRË SPORTELEVE

Ligji i ri për Procedurën Administrative ka filluar të zbatohet më 1 korrik 2017. Emërimi i nëpunësve të autorizuar për kryerjen e procedurës administrative dhe marrjen e vendimeve, si dhe këmbimi i të dhënave sipas detyrës zyrtare, janë disa nga risitë të cilat i sjell korniza e re ligjore. Mirëpo, është e nevojshme të sigurohen parakushtet shtesë për aplikimin e plotë të tyre. Në vazhdim mund të lexoni analizën të cilën e kanë përgaitur OJQ-të: Instituti Alternativa, Bonum, Natura, Horizonti i Ri dhe Qendra për Gazetari Hulumtuese dhe cila ka për qëllim që të ofrojë një vështrim kritik mbi risitë më...

Read More

TË RINJTË MARRIN PJESË, TË RINJTË MARRIN VENDIME!

OJQ Horizonti i Ri dhe Biblioteka e Qytetit ftojnë aktivistët rinorë në Ulqin që të paraqiten në projektin trajnues me titull “TË RINJTË MARRIN PJESË, TË RINJTË MARRIN VENDIME!” Ky projekt mbështetet nga Ministria për Sport e Malit të Zi. Qëllimi kryesor i projektit është informimi dhe aktivizimi i të rinjve në Ulqin për mundësitë e pjesëmarrjes në procesin e vendimmarrjes në komunitetin lokal. Në kuadër të projektit realizohen këto aktivitete: •  Trajnimi i liderëve rinorë për procesin e vendimmarrjes në nivelin lokal, •  Vizita studimore në Komunën e Ulqinit dhe në Parlamentin e Malit të Zi, •  Shënimi...

Read More

SEMINAR: VETËQEVERISJA LOKALE PROAKTIVE

Më datën 14 dhjetor 2017, organizuam seminarin me titull “Qasja proaktive në informata në vetëqeverisjen lokale”. Seminari ishte i dedikuar për funksionarët lokal, zyrtarët e Administratës Vendore, këshilltarët e Parlamentit Lokal, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe të mediave. Pjesëmarrësit e seminarit patën mundësi të përfitojnë më shumë informacion dhe të diskutojnë për çështjet siç janë: detyrimi ligjor i organeve të pushtetit që të publikojnë informacionet relevante që posedojnë; mekanizmat e kontrollit për moszbatimin e Ligjit për Qasjen e Lirë në Informata; mospublikimi i dokumenteve në gjuhen shqipe nga organet e Administratës Vendore; transparenca dhe llogaridhënia në administratën publike, etj....

Read More

VETËQEVERISJA LOKALE PROAKTIVE: Komuna e Ulqinit

Ky publikim paraqet një raport te detajuar të monitorimit të punës së organeve të Komunës së Ulqinit, lidhur me zbatimin e parimit të përgjegjshmërisë në adminstratën publike. Hulumtimi u realizua në kuadër të projektit WeBER – Programi i shoqërisë civile të Ballkanit Perëndimor për monitorimin e reformës së administratës publike në nivelin lokal, të cilin e financon Bashkimi Evropian dhe Ambasada e Mbretërisë së Holandës. Download...

Read More

TRAJNIM PËR LIDER RINIE

OJQ Horizonti i Ri dhe Biblioteka e Qytetit shpallin thirrje publike për të rinjtë e Ulqinit, për pjesëmarrje në programin trajnues për liderë rinorë. Synimi i këtij programi është që t’u mundësohet të rinjve, njerëzve të talentuar dhe ambiciozë, t’i avancojnë dhe t’i përsosin shkathtësitë dhe kreativitetin e tyre, si dhe t’i forcojnë aftësitë e tyre për liderë rinie. Më shumë informacion për programin dhe formularin për paraqitje mund t’i gjeni...

Read More

Recent Videos

Loading...

Aktuale

Aktuale

RAPORT MONITORIMI

RAPORT MONITORIMI