LIGJI I RI PËR PROCEDURËN ADMINISTRATIVE: PËRGJITHMONË LAMTUMIRË SPORTELEVE

Ligji i ri për Procedurën Administrative ka filluar të zbatohet më 1 korrik 2017. Emërimi i nëpunësve të autorizuar për kryerjen e procedurës administrative dhe marrjen e vendimeve, si dhe këmbimi i të dhënave sipas detyrës zyrtare, janë disa nga risitë të cilat i sjell korniza e re ligjore. Mirëpo, është e nevojshme të sigurohen parakushtet shtesë për aplikimin e plotë të tyre. Në vazhdim mund të lexoni analizën të cilën e kanë përgaitur OJQ-të: Instituti Alternativa, Bonum, Natura, Horizonti i Ri dhe Qendra për Gazetari Hulumtuese dhe cila ka për qëllim që të ofrojë një vështrim kritik mbi risitë më...

Read More

SEMINAR: VETËQEVERISJA LOKALE PROAKTIVE

Më datën 14 dhjetor 2017, organizuam seminarin me titull “Qasja proaktive në informata në vetëqeverisjen lokale”. Seminari ishte i dedikuar për funksionarët lokal, zyrtarët e Administratës Vendore, këshilltarët e Parlamentit Lokal, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe të mediave. Pjesëmarrësit e seminarit patën mundësi të përfitojnë më shumë informacion dhe të diskutojnë për çështjet siç janë: detyrimi ligjor i organeve të pushtetit që të publikojnë informacionet relevante që posedojnë; mekanizmat e kontrollit për moszbatimin e Ligjit për Qasjen e Lirë në Informata; mospublikimi i dokumenteve në gjuhen shqipe nga organet e Administratës Vendore; transparenca dhe llogaridhënia në administratën publike, etj....

Read More

TRAJNIM PËR LIDER RINIE

OJQ Horizonti i Ri dhe Biblioteka e Qytetit shpallin thirrje publike për të rinjtë e Ulqinit, për pjesëmarrje në programin trajnues për liderë rinorë. Synimi i këtij programi është që t’u mundësohet të rinjve, njerëzve të talentuar dhe ambiciozë, t’i avancojnë dhe t’i përsosin shkathtësitë dhe kreativitetin e tyre, si dhe t’i forcojnë aftësitë e tyre për liderë rinie. Më shumë informacion për programin dhe formularin për paraqitje mund t’i gjeni...

Read More

SHËNOHET DITA NDËRKOMBËTARE E RINISË

Në hapësirat e Këndit për të Rinj, në Bibliotekën e Ulqinit, OJQ Horizonti i Ri organizoi shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Rinisë. Kjo ditë festohet çdo vit më 12 gusht, me të vetmin qëllim që të pranojë dhe njohë përpjekjet dhe përkushtimin e të rinjve anembanë botës për të sjellë ndryshime pozitive në shoqëri. Pikërisht, për të dëgjuar zërin e të rinjve dhe për të sensibilizuar vendimmarrësit lokal për çështjet rinore, Horizonti i Ri organizoi një takim të veçantë midis aktivistëve rinorë dhe drejtuesve të Komunës së Ulqinit. Në një atmosferë të relaksuar dhe miqësore, të rinjtë bashkëbiseduan me...

Read More

REFORMA E ADMINISTRATËS PUBLIKE DERI NË VITIN 2020

Qeveria e Malit të Zi në korrik të vitit 2016 miratoi Strategjinë e Reformës në Administratën Publike deri në vitin 2020. Kjo strategji afatgjate synon avancimin e Admin­istratës Publike, e cila duhet të jetë në shërbim të qytetarëve dhe të gëzojë besimin e tyre. Për një informim sa më të mirë të publikut për këtë dokument, në kuadër të projektit ‘Shoqëria Civile për Qeverisje të Mirë: Shërbim dhe Meritë’, u organizuan aktivitetete të shumta informuese. Këtu mund të gjeni edhe disa infografikë që u krijuan enkas për këtë rast. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian dhe implementohet nga Instituti Alternativa, Bonum,...

Read More

Finalizohet projekti „KËNDI PËR TË RINJ në ULQIN“

Gjatë dhjetë muajve të kaluar punuam në edukimin e të rinjve për promovimin e aktivizmit rinor dhe vullnetarizmit, por edhe në nxitjen e përgjegjësisë shoqërore të biznesit. Të mbështetur nga Fondi për Qytetari Vepruese (fAKT) si edhe nga sektori privat në Ulqin, arritëm të rregullojmë hapësira të veçanta në Bibliotekën e Qytetit, të cilat do të shërbejnë si Youth Corner. Hapja solemne e Këndit për te Rinj në Ulqin, u zhvillua ditën e mërkurë, me 26 prill 2017, në Bibliotekën e Qytetit. Në këtë ceremoni morën pjese: te rinjtë – vullnetarë të projektit, përfaqësues të Ministrisë së Sportit (Drejtoria...

Read More

Iniciativat e OJQ-ve Lokale

Rrjeti i organizatave të shoqërisë civile në Ulqin, me datën 24 mars 2017 organizoi takim pune, në të cilin u hartuan dy iniciativa të adresuara për Vetëqeverisjen Lokale. Invalid Displayed Gallery Ashtu siç kemi raportuar edhe më herët, në mbledhjen e fundit të Parlamentit Lokal, organizatat e shoqërisë civile fituan mundësinë e pjesëmarrjes në Komisionin për hartimin e ndryshimeve të Statutit të Komunës së Ulqinit. Lidhur me këtë, Kryetari i Kuvendit na ftoi që të kandidojmë përfaqësuesin e sektorit joqeveritar në këtë komision. Për këtë çështje OJQ-te lokale u mblodhën dhe propozuan përfaqësuesen e tyre për anëtare të këtij...

Read More

BASHKËPUNIMI I PARLAMENTIT LOKAL ME ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE

Në bazë të KËRKESËS që Shërbimi i Kuvendit të Komunës iu ka dërguar organizatave të shoqërisë civile, për të paraqitur propozimet e tyre për Programin e Punës së Parlamentit Lokal për vitin 2017, grupi OJQ-ve lokale i dorëzoi sot këtij shërbimi kërkesat e mëposhtme:  Të formohet KËSHILLI PËR ZHVILLIMIN DHE MBROJTJEN E VETËQEVERISJES LOKALE; Të miratohet Vendimi për Pjesëmarrjen e Qytetarëve në Kryerjen e Punëve Publike; Të formohet Këshilli për Bashkëpunimin e Vetëqeverisjes Lokale me OJQ-të; Të miratohet Plani Lokal për Parandalimin e Sëmundjeve të Varësisë (i cili ndodhet në formë Drafti në sekretariatin përkatës); Të sigurohet monitorimi i rregullt...

Read More

Prezantimi i projektit “Sa më të fuqishme OJQ-të, më e fuqishme demokracia”

Sot, në hapësirat e shoqatës tonë, realizuam prezantimin e projektit “Sa më të fuqishme OJQ-të, më e fuqishme demokracia” të cilin e realizon Qendra për zhvillimin e organizatave joqeveritare (CRNVO) në bashkëpunim me me 4 OJQ të tjera: Bonum (Plevle), Qendra Demokratike (Bijello Pole), NADA (Herceg Novi) dhe Horizonti i Ri (Ulqin). Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Mal të Zi. Në kuadër të këtij projekti u themelua edhe Qendra Burimore për OJQ-të lokale, si një shërbim i ri i Horizontit të Ri. Për 17 vjet të veprimit aktiv, Horizonti i Ri...

Read More

Hartimi i Planit Lokal për parandalimin e sëmundjeve të varësisë

Me datën 30 gusht 2016, organizuam seminarin për hartimin e Planit Lokal për parandalimin e sëmundjeve të varësisë. Ky aktivitet tuboi së bashku përfaqësuesit e të gjitha institucioneve relevante që veprojnë në nivelin lokal e të cilët njëkohësisht përbëjnë edhe Rrjetin e partnerëve lokal për luftimin e abuzimit me droga dhe delikuencës së të miturve. Seminarin e hapi Kryetari i Komunës së Ulqinit z. Nazif Cungu, i cili përgëzoi për punën e deritanishme të gjithë subjektet të përfshirë në këtë projekt dhe premtoi mbështetjen e tij të fuqishme për iniciativat dhe projektet që kanë për qëllim krijimin e një...

Read More

Recent Videos

Loading...

Aktuale

Aktuale

RAPORT MONITORIMI

RAPORT MONITORIMI